Rozdział 1


Postanowienia ogólne


Administratorem i wydawcą serwisu internetowego GazetkaPromocyjna24.pl jest INPIO Piotr Szczęsny, ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk.
 
§ 1


Korzystając z serwisu GazetkaPromocyjna24.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się z poniższym regulaminem

§ 2

Serwis nie prowadzi sprzedaży i nie odpowiada za niezgodność informacji zawartych w materiałach promocyjnych sieci handlowych z rzeczywistością.


§ 3


Treści zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny.


Rozdział 2


Definicje


Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:


1) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów serwisu internetowego, znajdującego się pod adresem www.gazetkapromocyjna24.pl
 
2) Administrator – podmiot prowadzący serwis GazetkaPromocyjna24.pl
 
3) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.gazetkapromocyjna24.pl.
 
Rozdział 3


Prawa autorskie


§ 1

Wszelkie nazwy oraz zastrzeżone znaki towarowe należą do ich właścicieli i zostały użyte w serwisie tylko w celach informacyjnych.

§ 2

 

Prawa autorskie do wszelkich grafik zamieszczonych w materiałach promocyjnych udostępnianych przez sieci handlowe są wyłącznie ich własnością.

 


Rozdział 4


Usługi oferowane w serwisie
 
§ 1


Na stronach serwisu Użytkownik ma możliwość nieodpłatnego zapoznawania się z treściami w nim umieszczonymi, w postaci materiałów promocyjnych, ogłoszeń czy reklam – zamieszczonych przez Administratora oraz podmioty z nim kooperujące.Rozdział 5


Dane osobowe


§ 1


Administrator portalu nie gromadzi danych osobowych a wszelkie dane uzyskane w związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy Użytkownikiem a redakcją portalu są chronione. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 
§ 2
 
W każdym czasie Użytkownik ma prawo żądać wglądu i usunięcia swoich danych, jak również wszelkiej korespondencji prowadzonej z redakcją serwisu.
 
Rozdział 6


Przerwy w funkcjonowaniu serwisu


§ 1


Administrator informuje o możliwości wystąpienia krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu internetowego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania serwisu albo też z przyczyn niezależnych od Administratora.


Rozdział 7


Postanowienia końcowe

§ 1


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.


§ 2


Niniejszy regulamin obowiązuje od 5.05.2017 r.